O przedszkolu

Zobacz: Charakterystyka przedszkola | Kadra pracownicza | Zestaw programów

Charakterystyka:

Przedszkole Miejskie nr 2 w Mińsku Mazowieckim mieści się przy ul. Rodziny Nalazków 3. Zostało oddane do użytku w lutym 1986 roku. Jest to parterowy budynek, położony w środku osiedla mieszkaniowego z daleka od ruchliwych ulic.

Organem prowadzącym jest Miasto Mińsk Mazowiecki. Przedszkole posiada 5 przestrzennych, jasnych i estetycznie urządzonych sal do zajęć dla dzieci (z łazienkami). Sale wyposażone są w funkcjonalne meble i sprzęt dostosowany do potrzeb rozwojowych dzieci. Corocznie do każdej z sal dokupowane są nowe zabawki oraz pomoce dydaktyczne. Teren wokól przedszkola jest przystosowany do zabaw na świeżym powietrzu, posiada atrakcyjny, bezpieczny sprzęt terenowy oraz trzy piaskownice.

W naszej pracy opiekuńczo – wychowawczo – dydaktycznej przyświecają nam słowa wybitnego pedagoga Janusza Korczaka:

„Kiedy śmieje się dziecko,
śmieje się cały świat”

Staramy się w swojej codziennej pracy służyć dzieciom tak, by na ich buziach jak najczęściej pojawiała się radość. Zależy nam, aby rodzice naszych wychowanków mieli do nas pełne zaufanie oraz czuli wsparcie w trosce o szeroko pojęte dobro dzieci.

Kadra pracownicza:

Uchwałą Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 21.12.2015r. utworzono Zespół Szkolno – Przedszkolny nr1 w Mińsku Mazowieckim. W skład Zespołu wchodzą: Szkoła Podstawowa nr2 im. Dąbrówki i Przedszkole Miejskie nr2 .

Nad prawidłowym funkcjonowaniem placówki czuwa Dyrektor mgr Sławomir Domański.

Cała kadra nauczycielska posiada wyższe wykształcenie pedagogiczne oraz wieloletnie doświadczenie zawodowe. Wszyscy nauczyciele biorą udział w różnych formach doskonalenia zawodowego, stale podnosząc kwalifikacje zawodowe. Sześć nauczycielek uzyskało stopień nauczyciela dyplomowanego, trzy są nauczycielami mianowanymi, natomiast dwie nauczycielami kontraktowymi.

Nauczycielki aktualnie pracujące w naszym przedszkolu przedstawione są dla każdej z grup na tej stronie.

Jesteśmy placówką przedszkolną, która:

  • Zapewnia dzieciom od 3 do 6 roku życia opiekę, wychowanie i naukę oraz stwarza możliwości wszechstronnego rozwoju psycho-ruchowego na miarę indywidualnych potrzeb, uzdolnień i predyspozycji dzieci.
  • Czyni starania aby każde dziecko czuło się u nas bezpiecznie, wzrastało w atmosferze akceptacji i poszanowania prawa dziecka, a także uczy postaw szacunku dla starszych, uwrażliwia na potrzebę ochrony środowiska przyrodniczego.
  • Budzi w dzieciach wiarę we własne siły, uczy radzenia sobie w sytuacjach stresujących, zachęca do pokonywania trudności, rozwija umiejętność autoprezentacji.
  • Rozbudza i rozwija w dzieciach zainteresowania i uzdolnienia.
  • Jest miejscem zdobywania sprawności fizycznej, uczy technik relaksacyjnych.
  • Działa na rzecz pomocy dzieciom słabym i uboższym poprzez organizowanie akcji charytatywnych.
  • Zapewnia opiekę nauczyciela logopedy.
  • Stwarza możliwości nauki języka angielskiego oraz zajęć rytmiczno-ruchowych na terenie przedszkola.
  • Aktywnie współdziała z rodzicami poprzez różnorodne formy kontaktów: zebrania grupowe, zajęcia otwarte, rozmowy indywidualne, gazetki informacyjne, uroczystości.
  • Współpracuje z licznymi instytucjami: Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, Miejskim Domem Kultury „Pałac”, Biblioteką Publiczną, Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji, Powiatową Komendą Policji, Strażą Pożarną, Nadleśnictwem Mińsk Mazowiecki, Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Studiom Języków Obcych, Muzeum Ziemi Mińskiej, Gminnym Centrum Kultury w Mrozach.